0

شروع با گویش

با نام نویسی در آزمون تعیین سطح راه خود را آغاز کنید

در آزمون های تعیین سطح گویش

ثبت نام

نوع آزمونتاریخ برگزاری آزمونساعتظرفیتوضعیتهزینه
تعیین سطحدوشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۸۰۸:۰۰۳ نفربرگزار شده۶۰،۰۰۰ تومان
آزمون آزمایشی IELTSسه‌شنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۸۱۰:۰۰۰ نفرتکمیل ظرفیت۱۲۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحشنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸۰۹:۳۰۲۴ نفرلغو شده۶۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸۰۸:۳۰۲۴ نفرثبت نام۲۵،۰۰۰ تومان۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸۱۴:۳۰۲۵ نفرثبت نام۴۰،۰۰۰ تومان
آزمون آزمایشی IELTSچهارشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۸۱۳:۳۰۲۵ نفرثبت نام۱۵۰،۰۰۰ تومان
آزمون آزمایشی IELTS تستیک‌شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۸۱۰:۰۰۴ نفرثبت نام۱،۰۰۰ تومان
زمان آزمون خود را انتخاب کنید