0

شروع با گویش

با نام نویسی در آزمون تعیین سطح راه خود را آغاز کنید

در آزمون های تعیین سطح گویش

ثبت نام

نوع آزمونتاریخ برگزاری آزمونساعتظرفیتوضعیتهزینه
تعیین سطحدوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸۰۸:۳۰۲۴ نفرثبت نام۲۵،۰۰۰ تومان۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸۱۴:۳۰۲۵ نفرثبت نام۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸۰۹:۳۰۲۳ نفرثبت نام۲۵،۰۰۰ تومان۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸۱۵:۳۰۲۴ نفرثبت نام۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۸۰۹:۳۰۲۴ نفرثبت نام۲۵،۰۰۰ تومان۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۸۱۵:۳۰۲۴ نفرثبت نام۴۰،۰۰۰ تومان
آزمون آزمایشی IELTSپنج‌شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۸۰۷:۳۰۲۴ نفرثبت نام۱۵۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۸۰۹:۳۰۲۴ نفرثبت نام۲۵،۰۰۰ تومان۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۸۱۵:۳۰۲۴ نفرثبت نام۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸۰۹:۳۰۲۴ نفرثبت نام۲۵،۰۰۰ تومان۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸۱۵:۳۰۲۳ نفرثبت نام۴۰،۰۰۰ تومان
آزمون آزمایشی IELTSپنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸۰۷:۳۰۲۴ نفرثبت نام۱۵۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸۰۹:۳۰۲۴ نفرثبت نام۲۵،۰۰۰ تومان۴۰،۰۰۰ تومان
تعیین سطحدوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸۱۵:۳۰۲۴ نفرثبت نام۴۰،۰۰۰ تومان
زمان آزمون خود را انتخاب کنید