0

مدرس های گویش

با تیم آموزش گویش بیشتر آشنا شوید

با تیم ما آشنا شوید

تیم آموزشی گویش

همه
رضا گروسیان
رضا گروسیان
رضا گروسیان

مدیر عامل، مدیر آموزش

امیر نوروزی پناه
امیر نوروزی پناه
امیر نوروزی پناه

سوپروایزر آموزش

رسا جاویدی
رسا جاویدی
رسا جاویدی

مشاور آموزش

سیدامیرحسین سبزواری
سیدامیرحسین سبزواری
سیدامیرحسین سبزواری

مدرس IELTS و Cambridge

امین نادروندی
امین نادروندی
امین نادروندی

مدرس انگلیسی و اسپانیایی

امیررضا صدیقی
امیررضا صدیقی
امیررضا صدیقی

مدرس انگلیسی

کیمیا عزتی
کیمیا عزتی
کیمیا عزتی

مدرس انگلیسی